12 Sections cấu tạo nên Landing Page, thành thạo phương pháp thiết lập nội dung theo 12 sections này bạn hoàn toàn có thể tạo nên Landing Page với độ chuyển đổi cao