Ngay trong lúc tôi đang viết những dòng này… Và ngay tại thời điểm bạn đang đọc những dòng này…. Bạn biết điều gì đang xảy ra không??? . . … có 1 dòng tiền đang chảy vào tài khoản của tôi một cách thụ…